VDI lab – Marketing Setup

02 March 2020

At Shah Alam Campus – VDI lab setup at level 4 for Marketing